Kiuchi Brewery Awashizuku Hitachino Sparkling Sake

Kiuchi Brewery Awashizuku Hitachino Sparkling Sake